REGULAMIN SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ SKLEPU „MEGALED” Z SIEDZIBĄ W JELCZU-LASKOWICACH

§ 1

Postanowienia ogólne; strony transakcji; przedmiot transakcji

1. Sprzedaż realizowana jest przez przedsiębiorcę działającego pod firmą: „MegaLED” Grzegorz Wałek, z siedziba w Jelczu-Laskowicach, ul. Oławska 53, 55-220 Jelcz Laskowice, NIP: 9121834708, REGON: 022506337 (zwanego dalej: „Sprzedawcą”).

2. Dane teleadresowe umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

  • 2.1. adres pocztowy: ul. Oławska 53/15, 55-220 Jelcz Laskowice.
  • 2.2. numer telefonu: 785824270
  • 2.3. adres poczty elektronicznej: biuro.megaled@gmail.com

3. Do skutecznego złożenia zamówienia asortymentu Sprzedawcy niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych oraz zarejestrowane i aktywne konto użytkownika w portalu Allegro.pl

4. Ceny całości asortymentu przeznaczonego przez Sprzedawcę do sprzedaży są cenami brutto oraz są wyrażone w złotych polskich.

5. Ceny widniejące przy towarach przeznaczonych do sprzedaży, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

6. Ceny podane przy każdym towarze nie obejmują kosztów transportu, które podane są w osobnej zakładce lub polu oferty.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w cenach towarów oraz kosztach transportu.

8. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby towary prezentowane w jego ofercie pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedawcy. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego oraz zwróci Kupującemu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

9. Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością Sprzedawcy mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone roszczenie lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.

§ 2

Transakcja

1. Zakup towarów Sprzedawcy jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

2. Zamówienia realizowane są za pomocą portalu Allegro.pl, poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy elektronicznych.

3. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.

4. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

5. Sprzedawca potwierdzi Kupującemu zawarcie umowy na odległość, bezpośrednio po jej zawarciu. Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

6. Informacje zawarte w potwierdzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

7. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy

§ 3

Płatność

1. Sprzedawca dopuszcza możliwość płatności w następujący sposób:

  • 1.1. przelew na konto bankowe,
  • 1.2. płatność za pobraniem.

2. Przelew na konto bankowe – przelewając pieniądze za pomocą systemu DOTPAY lub PAYPAL (za pomocą kart płatniczych), przelewu tradycyjnego lub przelewu internetowego. Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy i uznaniu konta Sprzedawcy w serwisie DOTPAY lub PAYPAL.

3. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedawcy w serwisie DOTPAY lub PAYPAL (w przypadku płatności przelewem na konto).

4. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu. 

5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl lub PAYPAL.

§ 4

Dostawa

1. Zamówione towary mogą być dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicę.

2. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy oraz szczegółowo wskazany w informacji handlowej zamieszczonej przez Sprzedawcę.

3. Kupujący jest zwolniony z ponoszenia kosztów dostawy w przypadku gdy jednorazowa wartość zamówienia wynosi co najmniej 400 zł. 4. Sprzedawca wysyłki towaru realizuje w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku.

5. Szczegółowe informacje w zakresie procedury wysyłki towaru przez Sprzedawcę, w tym indywidualne numery do śledzenia przesyłek, przekazywane są wyłącznie na wyraźne żądanie Kupującego, skierowane do Sprzedawcy drogą elektroniczną lub telefoniczną.

6. W przypadku dostawy realizowanej za pośrednictwem firmy kurierskiej, Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny, zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar należy zwrócić Kurierowi

7. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego. 

§ 5

Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.

2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które należy przesłać na adres: MegaLED Grzegorz Wałek, ul. Oławska 53/15, 55-220 Jelcz-Laskowice. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych.

3. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do towaru), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży (paragon), oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Zwrot nie spełniający powyższych wymogów nie będzie uwzględniany przez Sprzedawcę. Zwrot towaru w postaci ringów RGB możliwy tylko i wyłącznie przed dokonaniem ich montażu przez Kupującego. Ringi RGB zamontowane, a następnie zdemontowane nie podlegają zwrotowi.

4. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 i art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ponosi Sprzedawca. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

5. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

6. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy

§ 6

Reklamacje i zwroty

1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.

2. W celu skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie na adres: na adres: MegaLED Grzegorz Wałek, ul. Oławska 53/15, 55-220 Jelcz-Laskowice lub poprzez e-mail. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.

3. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży (paragon), oraz wypełniony i podpisany formularz reklamacyjny. Zwrot nie spełniający powyższych wymogów nie będzie uwzględniany przez Sprzedawcę.

4. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

5. Kupujący niebędący konsumentem traci uprawnienia wynikające z rękojmi, jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu wady nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie.

§ 7

Gwarancja

1. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na wszystkie towary przeznaczone do sprzedaży.

2. Gwarancja obejmuje wyłącznie prawidłowe działanie elementów generujących światło np. diody led, elementy sterujące pracą diody, układy scalone itp.

3. Gwarancja nie obejmuje układów CAN-BUS we wszystkich produktach wyposażonych w ten system (układ elektryczny niwelujący błąd spalonej żarówki)

4. W Ringach RGB gwarancja nie obejmuje kontrolera

5. W Ringach CCFL gwarancja nie obejmuje przetwornicy CCFL

6. Gwarancja udzielona jest na okres 12 miesięcy od dnia przejścia prawa własności na Kupującego.

7. Gwarancja nie obejmuje wad lub uszkodzeń wynikłych z winy Kupującego lub wskutek działania siły wyższej, w tym uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia.

8. W celu skierowania do Sprzedającego roszczenia z gwarancji, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie na adres: na adres: MegaLED Grzegorz Wałek, ul. Oławska 53/15, 55-220 Jelcz-Laskowice lub poprzez e-mail. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa sklepu, tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z nieprawidłowych danych otrzymanych od Kupującego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

4. Zgodnie dyrektywą ECE produkty bez homologacji nie są przeznaczone do zastosowań w urządzeniach i pojazdach poruszających się po drogach publicznych. Przed instalacją sprawdź zgodność z przepisami ruchu drogowego w Twoim kraju. Produkty LED bez homologacji nie mogą być zastosowane w miejscach pojazdu gdzie wymagany jest montaż elementu z homologacją.